Archives: Instructors

Oknita, MA

Email: syahiraokha@yahoo.co.id Riwayat Pendidikan: S1, Jurusan Dakwah, Komunikasi, dan Penyiaran, Fakultas Dakwah, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2003 S2, Jurusan Komunikasi Islam, IAIN Medan 2012 S3, UIN Sumatera Utara (sedang menjalankan studi, 2019)

Read More