Oknita, MA

Oknita, MA

Wakil Dekan 1

Email: syahiraokha@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan:

S1, Jurusan Dakwah, Komunikasi, dan Penyiaran, Fakultas Dakwah, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2003

S2, Jurusan Komunikasi Islam, IAIN Medan 2012

S3, UIN Sumatera Utara (sedang menjalankan studi, 2019)